คะแนนเวลาเรียน ของนักศึกษา
รูปแบบไฟล์
เช็คเวลาเรียน
 ห้อง ปวสพ. 1/1
 ห้อง ปวสพ. 1/2
 ห้อง ปวสพ. 1/3
 ห้อง ปวส.    1/3
 ห้อง ปวสพ. 1/4
 ห้อง ปวส.   1/4

                           *** รายชื่อ นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิสอบ (เวลาเรียน ไม่ถึง 80%) >>> คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ